OFERTA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTOWA - ZARZĄDZANIE PROCESEM PROJEKTOWYM

– wyznaczneie zespołu projektowego i przeprowadzenie całego procesu projektowaego wliczając wszytkie niezbędene w zadaniu branże projektowe od etapu koncepcji po końcowe odbiory.

PROJEKTY KONCEPCYJNE

– opracowanie koncepcji roziwązań projektowych wg wytycznych inwestora i  aktualnych przepisów uwzględniając  niezbędne przy realizacji projektu branże i możliwe problemy wykonawcze

PROJEKTY BUDOWLANE

– opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zlożenia wniosku o pozwolenie na budowe. Projekt budowlany stanowi rozwinięcie finalnej wersji projektu koncepcyjnego, zawiera niezbędnę obliczenia statyczne i informacje do opracowania projektu wykonawczego konstrukcji. Założeniem projektu budowalnego jest przekazanie informacji niezbędnych  do uzykania  decyzji urzędowych pozwalających na  rozpoczęcie  budowy oraz wytycznych do dalszych prac projektowych.

PROJEKT WYKONAWCZY

– stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie projektu budowlanego, tak aby w sposob klarowny i jednoznaczny zostały w nim zawarte wszytkie informacje umożliwiające prawidłowe  wykonanie konstrukcji. Opracowywane przez nasze biuro projekty wykonawcze zawierają wszystkie detale konstrukcji i zestawienia niezbędne do wykonania obiektu. Opracowana w ten sposób dokumentacja jest wystarczająca dla wykonawcy. W przypadku konstrukcji stalowych możemy  w zakresie projektu wykonwczego opracować dokumentację projektu warsztatowego.

PROJEKT WARSZTATOWY

– wykonywany głównie dla konstrukcji stalowych jest projektem wykorzystywanym przez zakady prefabrykacji konstrukcji stalowych.
Projekt warsztatowy zawiera m.in:

  1. Zestawienia materiału:

– zestawienie elementów pojedynczych wg profili
– zestawienie elementów pojedynczych wg numerów
– zestawienie strukturalne
-zestawienie elementów wysyłkowych
-zestawienie krat pomostowych
-zestawienie śrub i kotew

  1. Rysunek montażowy w formacie pdf i dwg.
  2. Rysunki warsztatowe elementów wysyłkowych w formacie PDF i DWG
  3. Rysunki warsztatowe elementów pojedyńczychw formacie PDF i DWG
  4. Plików DXF blach wykonania programów CNC
  5. Pliki CNC blach wykonania programów CNC
  6. Zestawienia blach CNC i zestawienie profili CNC

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

– przeprowadznie weryfikacji obliczeniowej konstrukcji pod kątem zmniejszenia zużycia materiałów konstrukcyjnych lub zastosowania innych bardziej ekonomicznych rozwiązań

DORADZTWO TECHNICZNE

– zarówno podczas procesu projektowego jak i realizacji konstrukcji służymy doradztwem technincznym. Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania,  nadzorów oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu budwalnego na każdym jego etapie.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

– zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych.
Ekspertyzy techniczne opracowujemy przy współpracy z doświadczonymi rzeczoznawcami budowlanymi.

W ramach ekspertyzy wykonać możemy:
inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
odkrywki budowlane,
badania podłoża gruntowego,
badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych,
badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów,
analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,
ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu,
określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych,
-zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku,
wnioski końcowe.

NADZORY AUTORSKIE I INWESTORSKIE

– Zatrudnienie nadzoru autorkiego bądź inwestorskiego jest konieczne w przypadkach określonych w prawie, warto jednak pamiętać, że nazdór inwestorski z założenia reprezentuje interesy inwestora i nie dopuszcza, na etapie realizacji, do wprowadzenia niekorzystnych zmian w rozwiązaniach wykonawczych, co praktycznie zawsze będzie korzystne dla Inwestora.  Warto również zrócić uwagę na to, że autor projektu jest osobą posiadającą pełną wiedzę na jego temet, jednocześnie najbardziej kompetentną do wprowadzania w nim zmian.

INWETARYZACJE BUDYNKÓW

Oferujemy inwentaryzacje architektoniczno – budowlane następującego typu obiektów:
obiekty użyteczności publicznej,
obiekty przemysłowe,
obiekty biurowe,
obiekty mieszkaniowe,
obiekty zabytkowe,
Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych przygotowujemy rzuty, elewacje, przekroje, zestawienia oraz opisy w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.

Dodatkowo oferujemy operat geodezyjny przygotowany przez uprawnionego geodetę, a także niezbędne odkrywki wykonywane przez wykwalifikowaną firmę budowlaną.

OBSŁUGIWANE OBIEKTY

– Obiekty przemysłowe:
hale przemysłowe,
konstrukcje suwnic
zbiorniki,
konstrukcje wsporcze, maszyn i przenośników
fundamenty pod maszyny,
Obudowy linii pras

– Budynki handlowo-usługowe.

– Budynki użyteczność publicznej.

– Budynki mieszkalne

– Renowacje i przebudowy kamienic

– Budynki kontenerowe

– Parkingi wielokondygnacyjne

– Obiekty sportowe:

– Zadaszenia membranowe i namioty

– Konstrukcje aluminiowe

– Obiekty nietypowe
pomniki
konstrukcje reklamowe i stoiska targowe
kontenery specjalnego przeznaczenia

– Budownictwo rolne

– Szklarnie